Takdim


Elimizde bulunan bu kıymetli risaleyi ilk yayına hazırlayan değerli büyüğümüz, edebiyle edip sıfatını alan, edipliğiyle de sadr ilmini satırlara dökerek, bizlere hazreti Pir’lerin inci-mer­can sohbetlerini ab-ı kevser tadında sunan Fehmi Kuyumcu ağabeyimizi rahmetle yadediyor ve bizlerden isteği olan şu satırları tekrar ediyoruz:

“Rabbim! Duâcı eyle ihvana göğü, yeri
Kıl onlara belî denilen ahdinin eri
Ve ilâ ruhi müridan, siz hep gelin beri
Alın hatmeye Fehmi’yi, gülşan olsun yeri”

Bu risale yayınlandığında Halidi kolunun Erzincan Şube­si Dergahı’nın tek irşad yetkilisi, “Vekil-i Mustafa”sı, zamanın imamı ve Hızrı, Reyhan kokulu es-seyyid Abdurrahim Reyhan (kuddise sırruhu) hazretleriydi.

İhvanlara vakfettiği 68 yıllık dünya hayatını, 1998 yılının Ramazan ayının 25.inci günü gecesi tamamlayarak, “vuslat burağı”na binerek Hakk’a yürüdü.

“Ve ilâ rûhi kutbil arifân, gavsul âzam, feridüz zaman, can-ı canân, ıtr-ı reyhân, el harisu alâ müridân, sultanı aşi­kan, sahibül hikmeti vel edebi vel irfân, deruni vefa, ihvana sefâ, Mirat-ı Mustafa (s.a.v), şeyhinel kâmilil mükemmilil es-seyyid eş-şeyh şâhı Abdurrahim Erzincanî (kuddise sır­ruhu)” el-kabı ile “Altın Silsile-i Şerif”in son altın halkasında yerini alır.

“Evlâd-ı Muhammed Sanî, vârisi Musa Bayburdî
Oldur gönüller sultanı Abdurrahim Erzincanî”

el-kabı ile de Küçük Silsile-i Şerifde kutlu sırlarlarla yade­dilen Abdurrahim Reyhan hazretlerini satırlarda anlatmak, an­cak “himmet-i evliya” ile olur.

Abdurrahim Reyhan hazretlerinin sohbetleri “Gülden Bül­büllere (Tasavvuf Sohbetleri)” adı altında ve dört kitap halinde yayınlanmış olup, bu sohbet serisinin devamı Pirlerin himmet­leri ile devam edecektir.

Abdurrahim Reyhan hazretleri sevenlerini ve seveceklerini yetim bırakmayarak, Halidiye kolunun Erzincan şubesi “vela­yet tahtı sultanlığı”na, zahirde ve batında “Şemail-i Şerifi”ni temsil eden evladı, Avni Reyhan Efendi hazretlerini “Reyhanî Sanî” görevlendirerek, Erzincan şübesinin başka kollarda na­dir görülen “tek irşad yetkisi” geleneğini sürdürmüştür.

Abdurrahim Reyhan (k.s) hazretlerinin “Allah’a şükür, çok şükür. Zamanımızda battal tarîkatlar da var, küfrî tarîkatlar da var. Allah onlardan bizi korumuş, muhafaza etmiş” du­asını tekrarlayarak, Hazreti Pir’lerin himmeti üzerimize daim olsun, yolumuzu anlamak ve yaşamak nasip etsin. Amin.

(*) Eserin tıpkı basımı yapılmış olup, rahmetli Fehmi Kuyumcu ağabeyimizin kendine has imla ve anlatım tarzı aynen muhafaza edilmiştir. Sadece dizgi yanlışlıkları düzeltilmiştir.


 

Risâletpenah Efendimiz Aleyhisselâm
Hazret-i Ebubekir Sıddîk (Radıyallahüanh)
Selman-ı Fârisî (Radıyallahüanh)
Kasım bin Muhammed (Kuddisesırrıhü)
Caferi Sâdık (Kuddisesırrıhü)
Bayezid-i Bistâmî (Kuddisesırrıhü)
Ebu’l-Hasan Harkânî (Kuddisesırrıhü)
Ebu Ali Fârimedî (Kuddisesırrıhü)
Yûsuf-ı Hemedânî (Kuddisesırrıhü)
Abdülhâlik Gücdüvânî (Kuddisesırrıhü)
Arif Rivegerî (Kuddisesırrıhü)
Mahmud İncir Fağnevî (Kuddisesırrıhü)
Ali Ramitenî (Kuddisesırrıhü)
Muhammed Baba Semâsî (Kuddisesırrıhü)
Seyyid Emir Külâl (Kuddisesırrıhü)
Şâh-ı Nakşibendî (Muhammed Bahâeddin) (Kuddisesırrıhü)
Alâüddîn Attar (Kuddisesırrıhü)
Yâkub Çerhî (Kuddisesırrıhü)
Ubeydullah Ahrâr (Kuddisesırrıhü)
Muhammed Zâhid (Kuddisesırrıhü)
Derviş Muhammed (Kuddisesırrıhü)
Hâce-gî Emkengî (Kuddisesırrıhü)
Muhammed Bâkibillâh (Kuddisesırrıhü)
İmam-ı Rabbânî (Ahmed Farukî Serhindi) (Kuddisesırrıhü)
Muhammed Masum (Kuddisesırrıhü)
Şeyh Seyfeddin (Kuddisesırrıhü)
Seyyid Nûr (Kuddisesırrıhü)
Mazhar-ı Canı Cânan (Kuddisesırrıhü)
Abdullah Dehlevî (Kuddisesırrıhü)
Hâlid-i Bağdadî (Mevlânâ Ziyâeddîn) (Kuddisesırrıhü)
Seyyid Abdullah (Kuddisesırrıhü) (*)
Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri (Kuddisesırrıhü)
Seyyid Sıbgâtullah Arvâsî (Kuddisesırrıhü)
Abdurrahman-ı Tâgî (Kuddisesırrıhü)
Muhammed Sâmî-il Erzincânî (Kuddisesırrıhü)
Muhammed Beşir Sânî’yil Erzincanî (Kuddisesırrıhü)
Dede Paşa (Dede Musa Bayburdî) (Kuddisesırrıhü)
Abdurrahim Reyhan (Abdurrahim Erzincanî) (Kuddisesırrıhü)

(*) Seyyid Abdullah Hazretleri, Büyük Silsile-i Şerifte sayılmış, Küçük Silsilede ise gösterilmemiştir.