Şeyh Abdurrahman-i Tagi (K.S)bu mektubu Bitlisli el-Hac Yusuf Efendi’ye dünyanın kötülenmesi hakkında göndermiştir.

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.Salat ve selam seçtiği kulları üzerine olsun.

Allah için kardeş el-Hac Yusuf’a, Allah O’nu üzüntüden korusun.Bu mektubu size yazdırmaya,

Sohbetten geri kalmanız ve bilhassa bu zamanda beldenizde makam elde etmek için dünyaya olan

Muhabbetiniz sevketti.Dünyanın arzuları ve muhabbeti sizi aldatmasın. Dünyayı temenni etmeyin.Çünkü dünya fani,aldatıcı ve lanetlenmiştir. Talibleri köpekler gibi kabul edilmiştir.Sonu şekerle kaplı zehir gibi hüsranlıktır.Bütün dinlere göre onun aldatan bir süs olduğu sabittir.Bazıdinler onun durumunu açıkça belirtmişlerdir.Dünyadan murad,kulu Rabbinden alıkoyan her şeydir.

Nitekim Gavs’ul Azam(r.a)şöyle demiştir:’Dünya hem kötüdür hem de güzeldir.’Bunun açıklaması şöyledir: Dünya dalalet (sapıklık)yönünden kötüdür.Bunun için Allah şöyle buyuruyor:’’Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundur,bir eğlencedir,bir süstür,aranızda bir övünmedir,mallar ve evlat hususunda bir çokluk yarışından ibarettir.’’(Hadid:20)

Dünya hidayet yönünden güzeldir.Allah bir ayette şöyle buyuruyor:’’…Allah’tan bir mağfiret ve bir rahmet onların topladıkları(dünya malı)ndan daha hayırlıdır.(Al-i İmran:157)

Başka bir ayette ise ‘’…İman edip Salih ameller işleyenler için firdevs cennetleri vardır…’’

(Kehf:107)buyrulmaktadır.Bu yönüyle dünya niçin kötülensin .Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır.

Dünyada muhabbet-i ilahiye ve cezbe-i zatiye şarabını içmek vardır.Şair Hafız şöyle der: Saki o kalan şarabı sun,

Çünkü Cennet’te ne Rüknebat suyunun kıyısını bulabilirsin, ne de Gülgeşt-i Musallayı.(1)

Müntesiplere size uyanlara Gavs’ın (r.a) yüce kapısına sarılmayı, teşvik etmeniz ve kamil şekilde vefa göstermeniz lazımdır.Halis niyetle dünyevi alakalardan ayrılın .Gavs’ın kapısına en edna bir şekilde dahi olsa girmeye bakın.O’nun emirlerine ve nehiylerine göre yaşayın.Kalpleri saptırmaya götürmeksizin O’nun sonsuz muhabbet şarabından için.

Bağlantılar felah yolunda ilerlemeye perde olur,

Bağlantıları koparırsan yolun vuslata yol olur.

Her iki cihanın nimetlerini sevgilinin tek nazarına feda ederim,

Çünkü onun gibi lezzet iki cihanda da bukunmaz.

Sohbet amellerin başıdır.İmam-ı Rabbani(k.s) şöyle buyuruyor:’’Sohbete (fazlar, vacib ve sünnetler hariç) hiç bir şey denk değildir.’’ Şeyh Muhammed Parisa’nın(k.s) hizmetçilerinden biri Şeyh’in şöyle dediğini söylemiştir:

‘’Farzlara olan hırsınız gibi sohbete koşun.’’

Ubeydullah Ahrar(k.s) bu hususta şöyle demiştir:’’Sohbetteki hayıra ne melekler ne de kötü olan nefis vakıf olabilir.’’

Hasılı dünyadan yüz çevirmek lazımdır.Dünyadan yüz çevirmeyen şu hadisin ihtiva ettiği manaya girer:’’Allah’ın zikri ve ona tabi olanlar hariç, dünya ve içindekiler lanetlenmiştir.’’

Gavs’ın kapısına giren ise kurtulmuştur. Şair Hafız Şirazi şiirinde şöyle der:

O Şirazlı güzel bize iltifat eder,gönlümüzü alır,aşkımızı kabul eylerse,

Yanağındaki kara bene Semerkandı da bağışlarız, Buhara’yı da!

Yine Şair Hafız Şirazi bu manada şöyle der:

Lütfu daimi olan pirin kölesiyim,

Çünkü zahid şeyhin lütfu bazen var bazen yok.

Ayrıca dünyadan ictinab edenler, salat ve selamların en kamili kendisi ve ailesi üzerine olan Hz. Peygamber’e ve ihlasla ona tabi olanlara tabi olanlara tabi olup işlerini onlara bırakan,onların emirlerine uyan nehiylerinden sakınan kimseler kurtulmuştur.

Hz. Seyyid Taha(k.s)(Allah O’nunla taliblerini ihlas ve muhabbetle şeriata uydukları müddetçe faydalandırsın)buyuruyor ki:’’Bidatçi olanlara sapıtmıştır.Onlara muhalefet edenler kurtulmuştur.

Kamillerin gölgesinde olanlar selamettedir. Bilhassa onlara uyarak ellerinden(muhabbet )şarabı içenler diridir.’’ Dünya ile ahiret arasında bir boşluğa düşen kimseye kendini tedavi etmek düşer.Bu durumda iken ona bir (manevi) hal gelirse o hal istidractır ve o kimse yardımsız bırakılır.Ona şöyle denilmesi uygundur:

Böylesine perişan, rüsvay bir şekilde yarin huzuruna sakın ola gitmeyesin,

Orada bulununlar,sakinler seni görüpte o halinden utanıp sıkılmasın.

Allah’ın selamı sizin, yakınlarınızın,sevenleriniz ve Şeriat-ı Mustafa’ya uyanlar üzerine olsun.

Allah’ım!Şeriatı ve sünneti ile bu taifenin hizmetçisi olarak yoluna girdiğimiz Hz. Muhammed’e

(s.a.v) ,ailesine ve ashabının üzerine salat ve selam eyle.

1)Rüknebat Suyu ve Gülgeşti Musalla İran’da bulunan iki mesire yeridir.