Halifesi Molla Abdulkadir'e göndermiştir.

Selam Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun. Gelen iki zat mektubu bu hizmetkara teslim ettiler. Allah yolundaki kardeşim! Bizden bahsetmekten yüz çevirenlerden sen de uzaklaş. Çünkü nefretleşme, kırgınlık ve düşmanlık tarikatı yıkar, muhabbeti kaldırır. Hidayet yoluna tabi olana gerekli olan, batıl yolunu tutanı bundan nehyetmektir. Fakat bu zamanda o şekildeki insanların şeniatlarına karşı Allah Teala bir yol açana kadar kalple nehy ile yetinilmek zorunda kalınıyor. Şöyle ki, bu zamanın insanları doğru yolu gördük-lerinde ona varacak bir yol tutmuyorlar. Delalet yolunu gördüklerinde ise ona varan bir yolu hemencecik buluyorlar.

Okumuş kesim ise, kitaplar yazıyorlar. Sonra da insanlar az bir ücret karşılığında satın alsınlar diye bu Allah katından gelen bilgilerle yazılmıştır diyorlar. Okumuşlar dünyaya yönelince, avamın meramı da dalalet olunca siz ve bu hizmetkar gibilere düşen vazife, Allah'a tazarru ile dua edip, kendisi dalalette olup insanları da dalalete sürükleyenlerden olmamamız için niyaz etmektir. Hep şöyle niyaz etmeniz gerekir: "Ey rabbimiz! Hidayete eriştirdikten sonra kalbimizi kaydırma." (Ai-i imran,3) Sadata rabıtayla yapışıp, nefsimize de şöyle dememiz gerekir: "De ki: Dünyanın geçimi azdır." (Nisa,77) "Oysa ahiret daha iyi ve daha süreklidir." (A'ia,i7) Kendimizi beğenmişlikten, riyadan, gösterişten, kıymetsiz dünyaya bir saçın kalınlığının onda biri kadarlık, birkaç saniyelik meylden dahi sakınmamız gerekir. Vallahi dünyaya meyleden insan hak sevgisinden uzaklaşır.

Allah yolundaki sevgili kardeşim! Hoca Masum talebelerinden birisine şöyle yazmıştı: "Kalbini her iki alemin isteklerinden temizleyip, sırf alemlerin rabbi olan Allah'a yönel. Her iki alemin gölgesinden kendini koru. Böyle yap ki kalbin parlasın ve tabi olduğu zata hakkıyla bağlansın."

Kurtuluşu, selef ve halefin büyüklerine uymayı istiyorsan, Allah Teala'nın muhabbetiyle, münkirlerin iftira edip durduğu kendisine uyduğun zatın aşkıyla meşgul ol. Münkirlerden bahsedip dilini kirletme. Onların sözlerini dinleme, yaptıklarına bakma. Halvette kalıp zikirle meşgul ol, korku ipine yapışıp muhabbet ve şevk ile rabıtada bulun. Her ne kadar sen O'nu göremiyorsan da O'nun seni gördüğünü bil.

Ey gönül hazır bulun

Geldi senin dostların

Celvette (halvetten çıktığında) kardeşlerle beraber büyüklerin sohbetini yap, firak ve visalden (vahdet makamında olmaktan ve olmamaktan) hüzünle bahset ki, kardeşler de hallerine üzülsünler.

Dinle neyi, bak hele neden hikayet eylemekte

Ayrılıklardan dem vurup şikayet eylemekte

Hiçlik yurdundan koparıp ayırdılar beni

Kadın erkek herkes feryadımdan inlemekte

Şunu bil ki: Senin kalbinde ilâhi aşk alevlendiğinde vallahi kardeşlerin kalplerinde de ateşlenir. Çünkü senden etkilenirler.

Ben sevgilide fenayım, aşığıyım Övgü ve yergiye aldırmıyorum Yârin aşkıyla yanıp ta ölmüşüm Münkirlerden gam çekmiyorum Muharnmed Mustafa'nın (s.a.v) Şeriatıyla nasihatte bulun. Münkirler için cehennem ve hakka tabi olanlar için cennetler var oldukça salatu selamın en efdali, Şeriatın sahibi Hz. Muhammed'e, aline ve ashabına olsun.

Unutulmasın ki "hidayet yolu Şeriattedir." Bu sebeple onlara iman ve İslâmı izah et, dinin rükünlerini anlat. Fatiha'yı öğret. Rabbimiz Şeriat ile insanları Allah'a çağırana rahmet etsin. Şeriatsız bir tarikata çağıranlara da lanet etsin.

Nasıl ve nerede imkan bulursan hemen üzerine düşen tebliğ vazifesini yerine getirmeye çalış. İnsanların senin tebliğine tabi olup olmadığına aldırma. Ayette belirtildiği gibi "Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin, fakat Allah dilediğini doğru yola iletir." (Kasas,56) Kınayanın kınamasına, övenin övgüsüne iltifat etme. Allah Teala herşeyi bilir. O'nun bilmesi yeterlidir. "Hem ahiret daha iyi ve daha süreklidir." (Aia,i7)

Ben Mecnûn'um, kendi Leylâ'mı arıyorum Ağyarı sorarsan hiç kimseden korkum yok Azrâ'dan haber veren Vâmık'ın kendisiyim Şöhretli şanlı münkirlerden de korkum yok Önce kendi nefsini sonra da kardeşlerinin nefislerini uyandır. "De ki: Dünya'nın geçimi azdır."(Nisa,77) "Oysa ahiret daha iyi ve daha süreklidir."(Aia,i7)

"Artık kim azarsa ve dünya hayatını tercih ederse (onun için) gidilecek yer cehennemdir." (Naziat,37,39)

Cehennemin ateşinin sıcaklığına, ayazının soğukluğuna ah, binlerce ah. "İnanıp iyi ameller yapanlara gelince, Firdevs cennetleri onlara konak olmuştur." (Kehf,i07) Vahlar olsun bize. Ah, vahlar olsun bize. Allah Teala'nın şöyle buyurduğu nimetlerin elden kaçmasına vahlar olsun: "Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü (bu gün) afiyetle yeyin, ;Çİn!" (Hakka,24)

Bu nimet özellikle cezbe-i ilâhi ile her iki alemlerin limetlerinden elini çeken, sırf Allah'a yönelen mukar- ebun muhibler içindir. Allah Teala tebessüm ederek cennette onlara tecelli eder. Rabbimizi tebessüm eder göremeyene yazıklar olsun, binlerce yazıklar olsun. Cennete giremeyip, cehenneme girene, gören kimsenin gördüğünü göremeyecek olana, göremeyip ateşte kalacak, firak içinde uzakta kalacak dalaletteki kimseye yazıklar olsun.

Haşirde sevgilim yanıma getirilsin Onunla olmak istiyorum diyeceğim Siz cehennemi tercih ettiniz neden Ben sizsiz orada nasıl edeceğim Bu hizmetkar ile bu zamandaki insanlara hayret doğrusu. Şöyle diyen kafirin kızı kadar da olamadılar.

Zaman başımıza örüp dururken Çeşit çeşit musibetleri yüklerken Ben malı mülkü artık ne edeyim Gör artık bunlar kıymetsiz, kardeşim!

Bu hizmetkarın sana emrettiği çizgiden ve nasi- hatlarinden sakın çıkma: "Allah'tan korkacak olan hatırlar, (öğüt alır). Bahtsız olan da ondan kaçınır, o kimse en büyük ateşe girer." (Ala 10-12) Allah Te- ala'dan kendinin, bu hizmetkarın ve ihvanın affını ve mağfiretini dile. Umulur ki Allah bizleri mağfiret eder. Çünkü O Gafûrdur, Rahimdir. "Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar rabbine kulluk et." (Hicr,99)

Bu hizmetkarın selamını kardeşim Molla Abdulazi- ze ilet. Dini ilimlerde tedkikini ve bilgisini artırsın, k- endisine uyduğu zata rabıta yapsın. Muannidlerin işini vakit dolana dek Allah'a havale etsin. Umulur ki Allah ona bir çıkış yolu nasib edecektir. "Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlay-acaktır." (Saf,8) Ona söyle, diline muannidleri dolamasın, onlarla ilgili konuşmalara kulak tıkasın. Gayretli olana üstadı konuşmak, onun muhabbeti, Rabbi- nin muhabbeti, dünyayı yermek, ahireti övmek yeter. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Selam sizlere ve Şeriatı Mustafa'ya (s.a.v) tabi olanlara, Hz. Peygamberin aline, ashabına, tüm peygamberlere ve mukar- rabun melaikesine olsun.