Yine halifesi Molla Ahmed et-Taşkesânîye göndermiştir. Mektubunda Erzurum'a gitmesini emretmekte, elini orada doktorlara göstermesini ve başka hususları emretmektedir.

Onun adıyla"Yerdekiler ve göktekiler, herşey

O'nu teşbih eder." (¡sra, 44) Gavs-ı Azam'ın dergahının hizmetkarından mevlaya yönelmiş kıymetli kardeş Molla Ahmed'e. Allah Teala bir yıldan beri hastalıklarla elem duymanız sebebiyle fazlı ve k- eremiyle sizlere ikramda bulunmuştur. Belki de Allah Teala sizleri sabredenlerden bulmuştur. Bu hastalığı Allah Teala'nın sizlerde cezbenin meydana gelmesi için bir sebep kılmasını ümid ediyorum. Ahrar hazretlerinin dediği gibi: "Halk içinde hakla beraber." Sada- tın yaptığı gibi, bir yıldır şifa peşinde koşmak sabret-meye mani değildir. Sizin için uygun olan, işin ehli sandığınız ve kendisini tesbit ettiğiniz bir doktara tedavi için Erzurum'a gitmeniz ve elinizi ona gösterme- nizdir. Araştırdıktan sonra böyle bir doktor bulduğunuzda, Allah Teala'nın lütfuyla bunun tedavisi onun elinde kolay olacaktır. Doktora de ki: "Eğer tedavi edebilirsen sana şu kadar veririm." Ne kadar vereceğini de söyle. Rakam da yüksek olsun. Tedavi edebilirim diye söylerse ve uygun görürse paranın k- endisine teslimi için bu tarafa bir adam gönder. Ağızlarda dalaşıp duran "Rum doktorları şifadan ümidi kestiklerinde hastayı öldürürler" asılsız sözünden korkma, çünkü bunun aslı yoktur. Böyle birşey olsa bile bu vücuttaki hastalıklardandır yoksa azalardaki hastalıklardan dolayı değil. Eğer böyle bir doktor bu- lamazsan Allah'a tevekkül et. Gavs-ı Azam'dan da istimdat ederek buraya gel. Umulur ki Allah sana şifa verir. Sadatımızın bu durumlarda nasıl bir yol talep ettiklerini de unutma.

O'nun kahrının ve lütfunun hakiki meftunuyum Şaşılacak şey ki ben her iki zıddın da aşığıyım Ayrıca bu hastalık rivayette geldiği gibi bir lütuftur:

"İnsanlardan en çok belaya uğrayanlar peygamberler, sonra veliler, sonra muttakîler sonra da bunları peşi sıra takip edenlerdir."

Tabii Allah Teala'dan şifayı da niyaz etmek gerekir. Çünkü bu Allah'ın salih kullarının yoludur. Ayrıca Allah'a muhtaç olunduğunu arz etmenin yoludur. Böyle olun ki sizin durumunuz Semnun'da söz konusu olan tutuma düşmesin. Çünkü bu zat sonunda medreseleri dolaşma ihtiyacı hissetti ve talebelere dedi ki: "Bu yalancı amcanız için dua edin? Bu sebeple "yalancı" vasfı şimdilere dek onun vasfı oldu. Siz de ken-dinizi gerçekten Allah'a muhtaç hissedin, bu riyâkârâne olmasın ki bu zatın durumuna düşmeye- siniz.

Allah'ın selamı sizlere, ihvana, ashaba ve Şeriat-ı Mustafa'ya tabi olanlara olsun. Allahım! Efendimiz Muhammed'e, aline, ashabına, ezvacına, zürriyetine, onu ananların her anışında, gafillerin de her gafletinde ziyadesiyle salat-u selam eyle, onları mübarek kıl. 12-Ramazan-ı Mübarek-1299