TAHİ (k.s.) HAZRETLERİ'NİN 1883 YILINDA SAMİ (k.s.) HAZRETLERİ'NE VERDİĞİ İCAZETNAMEDİR

Bismillâhirrahmânirrahîm

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

Ancak O'ndan yardım dileriz.

Şeyh Muhammed Sâmî Efendi El-Erzincanî'nin halifelik icazetnamesidir.

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c.)'a mahsustur. Salat ve selâm, O'nun yarattıklarının en hayırlısı olan Hz. Muhammed'e ve O'nun Ali ve Ashabına olsun. İmdi, sevgili kardeşlerim! Allah sizleri kurtuluş ve en yüce derecelere ulaşmayı nasib etsin. 

Bu yüce tarikatın, diğer ilimlerde olduğu gibi bir konusu ve gayesi ve birlik yönü vardır. Sizce de açık olduğu üzere bu tarikatın konusu Üstad'a ihlâs ile bağlılık, O'nu sevmek ve ona teslimiyettir. Gayesi ise kulluktur. Yani iyi bir kul olmaktır. Birlik yönü ise kendi nefsinde faniliğini bilip, Allah (c.c.) Teâlâ'nın Zatında Beka (ebedilik) bulmaktır. Bunlar ise muhabbet ve ihlâs hallerindendir.

Üstadın muhabbeti ve ona ihlâs ile bağlılık ve teslimiyet, tarikatın mecazi konusu olup, hakiki mevzusu değildir. Ekseriyetle bunlar olmaksızın, bilhassa bu Yüce Tarikatta maksat hasıl olmaz. Sana gereken, Şeriata (İslâm Dini'nin emir ve yasaklarına) uyduktan sonra Eş'ari ve Maturidi mezheplerinin (NOT: Bunlar ehl-i sünnetin iki hak itikad mezhepleridir) görüşlerine göre yanlış inançlardan uzaklaşman ve akaidini (inançlarını) düzeltmendir. Bu iki akaid mezhebi, İslâm inançlarının güzelliklerini ortaya koymuş, İslâm akaidini yaygınlaştırmış veya onları gerçek güzelliği ile neşretmişlerdir.

'*' İcazetnamede soru işareti bulunan yerler okunmamıştır ve son sayfası yıpranmış olduğundan tercüme edilememiştir.

İcazetnamenin orijinalinin 1. sayfası