MEVLÂNA MEHMED FÎGANZİ

Hoca Bahaeddin Nakşibend Hazretlerinin kabulü ve sevgi nazarlarına mazhar olmuş yakınlar zümresindendir. Doğdukları yer, Buhara ile Semerkand arasında Figanzî isimli büyük bir ka­sabadır.

Hoca Ubeydullah Hazretleri buyuruyorlar :

— Mevlânâ Mehmed gayet güzel bir delikanlı iken Hoca Ba­haeddin Hazretleri onu avladılar ve inayet ve şefkat nazariyle kabul buyurdular.

Mevlânâ Mehmed, Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin emriyle, mürşidlerinin vefatından sonra Hoca Muhammed Pârisâ'nın mec­lislerine devam ettiler.

Diyorlar ki:

— Hoca Muhammed Pârisâ Hazretlerinin sohbetlerine çok devam ettim. Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin himmetleri ve Mu­hammed Pârisâ Hazretlerinin inayetleriyle ruh topluluğuna er­dim. Hoca Muhammed Pârisâ Hazretleri, yatsı namazından son­ra mescitten çıkıp, avlu tarafında asalarını göğüslerine dayayıp dururlar ve ayak üzere yakınlariyle birkaç söz ettikten sonra ken­dilerinden geçip öylece kalırlardı. Çok defa vâki olan bu hal o kadar uzun devam ederdi ki, müezzin sabah ezanını okurken ha­reket ederler ve sabah namazını kılmak üzere tekrar mescide gi­rerlerdi.

Hoca Ubeydullah :

— «Hacegân» silsilesinde bu türlü murakabe olmayacak bir şey değildir, îşin çetinliği devam ve alışma sayesinde hissedilmez olur.