Erişti himmet-i şeyhim inayet eyledi Mevlâ
Açıp "lâ" perdesin gördüm kamusu "mazhar-ı illâ"

Hüve'l-Evvel Hüve'l-Âhir Hüve'l-Bâtın Hüve'z-Zâhir
Hüve'r-Rahim Hüve'l-Kâhir Hüve'l-Ferd ü Hüve'l-Mevlâ

"Ve in min şey'in illâ" dan meğer kim olmadın agâh
Kuru dava ile kaldın çürüttün ömrü vaveyla

Ki sen ol nûr-ı Ahmed'ken Ahad'den vâhidiyyetken
Dahi sırr-ı hüviyyetken kalasın âlem-i süflâ

Yalancı nefsimi bildim büyük düşman imiş gördüm
Kulûb-ı mutmain oldum bu âlem oldu hep me'vâ

Bilindi "küntü kenz" sırrı açıldı perde-i zulmet
Görürem bu cihan halkı kimi Mecnun kimi Leylâ

Elinde var iken fırsat geçirme idegör gayret
Tutagör bir yed-i kudret olunsun menzilin bâlâ

Tena'um içre cennetten celâli kahrına düştün
Yedi tamuya bend oldun düşün bir mebdein ara

Tenin toprak canın sudur nefis bâd-ı hevâdandır
İyi bil nârıdır ruhun meded ermek dile nura

Şerî'at pâyine bend ol hakikat râhına azm et
Bulup bir mürşid-i kâmil bu derdin çâresin ara

Pir-î Sâmî gibi şahı bulup sıdk ile kıl âhı
Açar ol müstakim râhı eriştirir seni yâra

Ayırma Salih'i yâ Rab Muhammed şeyh-i Sâmî'den
Ağardı lihyemiz şahım velâkin kalbimiz kara
İnayet Yardım.

Lâ, illâ = Kelime-i tevhidin yokluğu ve varlığı ifade eden baş ve sonu (Allah dan başka ilah yoktur).

Hû = Hû, 0 demektir ve Allah'ın zat ismidir. Evvel, Âhir, Bâtın, Zahir, Kahir, Ferd ve Mevlâ O'dur demektir.

Ve in min şey'in illâ" = Isra sûresi 44. âyeti. "O'nu hamd ve teşbih etmeyen hiçbirşey yoktur..."

Agâh = Vakıf, bilen.

Vaveyla = Eyvah, yazık.

Ahad, Vahid = Tek, eşsiz (Allah'ın sıfat).

Sırr-ı hüviyyet = Aslı, geliş yeri. Allah'ın nurundan olma hali.

Süfla = Sefil, aşağı, bayağı.

Kulûb-ı mutmain = Nefs-i mutmain olan, Allah'a O'nun istediği şekilde ve layıkıyla inanan.

Mevâ = Yurt, makam, cennet.

Küntü kenz = "Ben bir gizli hazineydim" (Hadis-i Kudsi.)

Perde-i zulmet = Karanlık perdesi.

Yed-i kudret = Kudreteli.

Menzil = Yollardaki konak yeri, ev, konak, mesafe.

Bâlâ = Yüksek.

Tena'um = Nimet içinde, bolluk içinde b ul unarak rahat etme.

Celâl = Cenab-ı Hakkın sıfat.

Tamu = Cehennem.

Mebde = Evvel, başlangıç.

Bu beyitte = Bedenin toprak, su, hava, ateşten ibaret olduğu anlatılıyor.

Nâr = Ateş.

Pay = Ayak, kök.

Râh = Yol.

Müstakim rah = Düz ve doğru yol.

Lihye = Sakal.