27

Nutk-ı pâkindir efendim bana burhandan lezîz
Zîr-i hâkindir efendim bana dermandan lezîz

Yûsuf-ı Kenân-ı hüsnün aklımı yağma eder
Dişlerin dürr ü mücevher sohbetin candan lezîz

Arifin her bir -kelâmı bir mücevher kânıdır
Canlara verir hayâtı âb-ı hayatdan lezîz

Ehl-i nefsin sözleri akl-ı maâşdan gelir
Ehl-i irfanın kelâmı dürr ü mercandan lezîz

Aç basîret gözlerin bir bak cihâna müddeî
Var mıdır dünyâda bir cân kâmil inşândan lezîz

Çok meşâyih devr edip hergiz nazîrin görmedim
Hazret-i şeyhim Muhammed Sâmî Sultândan lezîz

Sâlih'em şeyhim Muhammed Pîr-i SâmFdir benim
Ol durur dünyâ ve mâfîhâ bana candan lezîz
Nutk-ı pâk = Güzel söz.

Bürhân = Delil.

Zir-i hâk = Ayak bastığın toprak.

Dürr ü mücevher = İnci ve mücevher.

Kân = Kaynak, maden.

Âb-ı hayat = Ab-ı hayvan, ölümsüzlük veren su.

Akt-ı maaş = Menfaata, geçime bağlı akıl.

Müddei = İddiacı.

Nazir = Benzer, eş.

Mafiha = Dünyadakiler, dünya nimetleri.