34

Gelin ey yâr-ı sâdıklar
Bu meydân-ı muhabbettir
Bütün cem olsun âşıklar
Bu meydân-ı muhabbettir
Pirimiz Sâmî Hazrettir

Gelin dergâha dervişler
Kılalım zevk ü cünbüşler
Huda'nındır kamu işler
Bu meydân-ı muhabbettir
Şefîimiz Muhammed'dir

Çalındı mahşerin Sûrı
Göründü Ahmed'in nün -
Bezendi cümleten huri
Bu meydân-ı muhabbettir
Bu bir ıyd-1 meserrettir

Kuralım halka-i zikri
Kamu bir edelim fikri
Kılalım hamd ile şükri
Bu meydân-ı muhabbettir
Tarîk-i ehl-i iffettir

Teveccühe gelin ihvan
Kuruldu halka-i Rahman
Açıldı ravza-i rıdvan
Bu meydân-ı muhabbettir
Bu bir uzmâ-yı nimettir

Erişti Hazret-i Sâmî
içirdi bizlere camı
Kamu mestetti ağlâmı
Bu meydân-ı muhabbettir
Sülük ehline hayrettir

Erişti şeyh-i memdûhı
Şifâ-yâb etti mecrûhı
Beraber evliya rûhı
Bu meydân-ı muhabbettir
Kamusu ehl-i vahdettir

Erişti Sidre'den cânân
Bileşince kamu gılmân
Dayansın işbu Erzincan
Bu meydân-ı muhabbettir
Temâşâgâh-ı hikmettir

Erişti Hazret-i Tâgî
Dağıttı ieşker-i zâgî
Kurup dergâha otağı
Bu meydân-ı muhabbettir
Dü çeşmi nûr-ı Ahmed'dir

Hakîkat şemsi râhıdır
Velîler cilvegâhıdır
Füyûzatı İlâhîdir
Bu meydân-ı muhabbettir
Dahi sırr-ı nübüvvettir

Menem Salih şecî'âne
Girip aşk ile meydâne
Getirdim koçu kurbâne
Bu meydân-ı muhabbettir
Şarâb-ı aşk-ı Hazrettir
lyd-ı Meserret = Sevinç bayramı.

Tarik-i ehl-i iffet = Temizlik ehlinin yolu.

Ravza-i Rıdvan = Cennet, cennet bahçesi.

Uzmâ-yı nimet = Nimetin en büyügü

Ağlam = Kullar.

Sülûk ehli = Tarikat ehli.

Memduh = Öğülmüş.

Mecruh = Yaralı.

Sidretül münteha = Cebrail'in bile varabileceği son mevki (Habibi buradan öteye aşkla geçmiştir.).

Gılmân = Köle. Cennette hizmet gören erkekler.

Temâşâgâh-ı hikmet = Hikmetin seyredildiği yer.

Leşker-i zâg = Karga sürüsü.

Dü çeşm = Ikigöz.

Şemsi râh = Yolun güneşi.

Cilvegâh = Tecellî yeri.

Füyüzat = Feyiz, Allah'ın manevî ihsanı,hakikat gıdası

Şeci'âne = Cesurane, yiğitçe.