36

Tabibler yarama sarman merhemi
İlâç kabul etmez bu bir yaredir
Sardıkça merhemi artıyor gamım
Anladım ki bir sağalmaz yaredir

Var mı bir ehl-i aşk murada ermiş
Her biri bir hâle giriftar olmuş
Bu yara da bana yârimden gelmiş
Ben ağlarım bu onulmaz yaredir

Kendi görür kendi sorar hâlimi
Günbegün artırır âh u zarımı
Kimden kime sunam arz-ı hâlimi
Yine benim arz-ı hâlim yâredir

Benim yârim şeyhim Muhammed
Sâmî Andan gayrı saran yoktur yaremi
Rahm eyle sultânım eyle keremi
Vücudumda sağ yerim yok yaredir

Salihem kimseye açmam razımı
Koluma kondurdum şâhin-bâzımı
Yârdan gayrı çeken yoktur nâzımı
Yine bütün hasb-i hâlim yâredir
Sağalmaz = lyileşmez.

Giriftar = Derde düşme, iptila.

Zâr = Ağlama sebebi feryad.

Rahm eylemek = Acımak, esirgemek, korumak.

Kerem = Lütuf, bağış, cömertlik.

Râz = Sır.

Şahin-bâz = Şahin kuşu.

Hasb-i hâl = Görüşüp dertleşme