49

Biz muhabbet erleriyiz sohbet-i cân bizdedir
Bâğ-ı vahdet gülleriyiz lâl ü mercan bizdedir
Gelmişiz mülk-i bekadan aslımız "Hû"dur bizim
Biz hakikat erleriyiz kâmil inşân bizdedir

Devr edip vahdet diyarından gelip işbu ile (1)
Biz beka bülbülleriyiz konmazız her bir güle
Bir kişinin kim refîkı Hazret-i Cibrîl ola
Bâb-ı Sıddık'tan açılmış âlî-meydan bizdedir

Yâr-ı gâr-ı Mustafâ'dır Çâr-ı Yârın ekremi (2)
Muktedâ-yı evliyadır enbiyânın mahremi (3)
Mazhar-ı Nûr-ı hidâyet ehl-i derdin merhemi
Biz muhibb-i hanedanız şâh-ı merdân bizdedir

Sevmişiz can ı gönülden Çâr-ı yârı serveri
Ol Ebû Bekir Ömer Osman Alîyy-i Hayderi
Fâtıma bint-i Resulün dîde-i enverleri (4)
Biz Şehîd-i Kerbelâ'yız cümle atşân bizdedir

Evliyalar ser-firâzı Nakşibendî Hazreti
Pirlerimiz giydiler tacı abayı hil'ati
Âlemi kılmış ihata himmetiyle nisbeti
Biz gulâm-ı Nakşibendiz râhı erkân bizdedir

Dâireyiz hem kudümüz cismimiz neydir bizim
Aşk u sevdadır gıdamız bağrımız meydir bizim
Virdimiz ism-i celâl'dir kalbimiz "Hay"dır bizim
Zikrimiz ihfâ-durur esrâr-ı Kur'ân bizdedir

Hâlidî Kolundan açılmış bizim meydânımız
Sıbgatullah'tan alınmış rengimiz elvanımız
Pîri Tâgî himmetidir cezbe-i Rahmanımız
Keşf olur sırr-ı hakîkat ilm i irfan bizdedir

Sâlihâ bir özge candır Pîr-i Sâmî Hazreti
Server-i kutb-u cihandır Pîr-i Sâmî Hazreti
Ser-tabîb-i âşikândır Pîr-i Sâmî Hazreti
Mazhar-ı vahdet-nümâdır beyt-i Rahman bizdedir
(1) = İlahi yerden dünyaya gelerek.

Refik = Arkadaş.

(2) = Mağara arkadaşı (Hz. Ebubekir) dört dostun çok keremlisi.

(3) = Evliyanın kendisine uyduğu, Peygamberlerin yakını.

Mazhar-ı Nur-ı hidâyet = Hidayet nurunun görüntüsü.

Ehli derdin merhemi = Dert sahiplerinin ilâcı.

Muhibb-i hanedan = Peygamberimizin soyunu seven.

Şah-ı Merdân = Hazreti Ali (r.a.)

Çâr-ı Yâr = Dört seçkin sahabe.

Server = Önder

(4) = Peygamberimizin kızı Fatıma (r.a.) gözünün nurları.

Atşân = Susamış.

Ser-firâz = Emsalinin üstünü.

Gulâm-ı Nakşibend = Nakşibendilerin kölesi.

Râhı erkân = Yolu ve usulleri.

Kudret elinde çalınan bir çalgı gibi ne isterlerse öyle ses veririz.

Mey = içki, muhabbet

Kalbimiz Hayy = Kalbimiz diridir.

Ihta = Çok gizli.

Elvan = Renkler.

Ser-tabib-i âşikân = Âşıkların baş doktoru.

Mazhar-ı vahdetnümâ = Çıkış yerinin Allah olduğunu gösteren.