56

Dîv sıfatın zemmi vermez bize gam
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz
Eksik olmaz âşıka cevr ü sitem
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz

Biz behiştin bağının sünbülüyüz
Bâğ-ı vahdet gülünün bülbülüyüz
Bu cihan bülbüllerinin gülüyüz
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz

Nûr-ı Ahmed'den alınmış zerremiz
Başımız üzre muhabbet erremiz
Kerbela'dan eksik olmaz nâremiz
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz

Bekleriz şeddi adûlar yıkmasın
Nâr-ı Nemrûd ehl-i derdi yakmasın
Derk-i esfelden münafık çıkmasın
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz

Ehl-i derd bu yolda sararıp solub
Anladılar pîrsiz olmaz bir kulûb
Harfi savtı olmayan mekteb bulub
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz

Kîl ü kâl ile geçirme ömrüni
Şeyhini hak bil tutagör emrini
Yemek istersen nevâtın temrini
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz

Bil bu kevni mâsivâmızdır bizim
Bu anâsır bir yuvamızdır bizim
Derd-i aşkı gör devamızdır bizim
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz

işbu nefsim merd-i şâbımdır benim
Bu nefis bir asiyâbımdır benim
Hem tarikat kâm-yâbımdır benim
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz

Sâlihem şeyhim Muhammed Sâmîdir
İçtiğim destinden aşkın camıdır
Hem bu gönlüm tahtının sultânıdır
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz
Div = Dev, cin, şeytan.

Zemmi = Yerilmesi.

Hafid = Torun.

Behişt = Cennet

Bâg-ı vahdet = Allah bahçesi

Erre = Bıçkı, testere.

Nâre = Nâra.

Adûlar = Düşmanlar.

Nar-ı Nemrud = Nemrud'un ateşi.

Derk-i esfel = Cehennemin dibi.

Kulûb = Kalbler.

Harf savt = Okuma ve anlatması.

Kil u kâl = Dedikodu.

Nevât = Hurma çekirdeği.

Temr = Hurma.

Kevn = Dünya.

Anâsır = Beden, bedenin cüzleri.

Merd-i şâb = Yiğit adam, delikanlı.

Asiyâb = Değirmen.

Kam-yab = Arzusuna ulaşma hali.

Dest = El.

Aşkın camı = Aşk kadehi.