65

Hırs-ı dünyâyı bırak ol dür-i ulyâya harîs
Kuru davayı bırak ol dem-i isa'ya harîs

Nice bir âlem-i süflâda tutulup kalasın
Kıl terakkî olagör rif'at-ı bâlâya harîs

Yürü bir pîrin eteğin tutagör âkil isen
Sana yazık olasın kesret-i gavgâya harîs

Ayağın kesme begim sohbet-i irfana karış
Cân u dilden olasın rü'yet-i me'vâya harîs

Pîr-i Sâmî Hazretinin kanadı altına gir
Seni bir anda eder hizmeti Mevlâ'ya harîs

Hak gözüyle neye baksam kamu Leylâ görünür
Beni pîrim kılalı aşk ile sevdaya harîs

Gitti gam geldi ferah Salih'e şâd oldu gönül
Bülbül-i cân olalı gonca-i hamrâya harîs
Dür-i ulyâya haris = Yüksek âlemin incisini iste.

Dem-i Isâ = Hz. İsa'nın nefesi.

Âlem-i süflâ = Aşağı âlem, masiva.

Terakki kılmak = Yükselmek, yol almak.

Rifat-ı bâlâ = Yükseklik, yüce hâl.

Akil = Akıllı.

Kesret-i gavga = Herkesle dövüşüp çekişme.

Rü'yet-i me'vâ = Yüksek makamları görme.

Haris = Hırslı, tamahkâr, bir şeye çokdüşkün, istekli.

Şâd = Sevinçli, ferah.

Gonca-i hamrâ = Gül goncası..