81

Kuruldu halkalar açıldı güller
Geldi cân kuşları Pîr-i Tâgî'nin
Görünce gülleri öttü bülbüller
Mest-i medhûşları Pîr-i Tâgî'nin

Tarîk-i Nakşî'den açmış meydânı
Beline bağlamış seyf-i Rahmân'ı
İsmâîl mânendi çoktur kurbânı
Gezer ser-keşleri Pîr-i Tâgî'nin

Çok sâlikler A'na olmuştur bende
Kimi Hindistan'da kimi Yemen'de
Belh ü Buhârâ'da hem Semerkand'de
Gezer dervîşleri Pîr-i Tâgî'nin

Mezûniyyet almış Sıbgatullah'dan
Bekâbillah olmuş fenâf illahdan
Hiçbir nefes hâlî değil Allah'dan
Herbir alkışları Pîr-i Tâgî'nin

Gavsü'l-a'zam Pîri Şâh Sıbgatullah
Çoktur kapısında Ârif-i billah
Kâim-makâmıdır hasbetenlillah
Haktır her işleri Pîr-i Tâgî'nin

Çok sâlikler seyrân eyler semâda
Kimi müsemmâda kimi esmada
Nisbetleri gezer fevka'l-ulâda
Çok hulle-pûşları Pîr-i Tâgî'nin

Recâm budur senden Hazret-i Pîr'im
Bu kapıda ben bir âsî kemterim
Salih'i de eyler Sâmî serverim
Makbul olmuşları Pîr-i Tâgî'nin
Mest-i medhûş = Dehşete düşen sarhoş (Aşk cezbesi ile hayran).

Seyf-i Rahman = Allah'ın kılıcı.

İsmail mânendi = Hz. İsmail benzeri.

Ser-keş = Inatçı.itaatsiz.

Bende = Kul, köle, bağlı.

Alkış = Dua, medih, övgü.

Kâim-makâm = Birinin yerine geçen, vekil.

Masbeten lillah = Allah rızası için.

Esma-müsemma = İsim ve ismin sahibi.

Fevkâl-ulâ = Çokyüksek.

Hülle pûş = Hülle giyen, Cennet elbisesi giyen.

Âsi kemter = İsyankâr ve aşağılık.