88

Gönül ilm-i ilâhîden deli ol
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Döşür aklın Muhammed'le celîol
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Beka gülşanına göçmek dilersen

Eriş kalb-i selîm içre huzura
Seni mahv et erem dersen sürura
Ölümden evvel öl gel gir kubura
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Beka gülşanına göçmek dilersen

Bu zulmet âlemin geç gör neler var
Eriş nura ki sende kalmaya nâr
Olasın âlem-i rûhdan haberdâr
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Beka gülşanına göçmek dilersen

Derûnun derdini her yerde açma
Var ise gevherin meydâna saçma
Ki her suyu hayâttır diye içme
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Beka gülşanına göçmek dilersen

Hayâtı içmeyen bilmez hayâtı
Hayât sanar görür sonra memâtı
Bırakma bir nefes tevhîd-i Zât'ı
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Beka gülşanına göçmek dilersen

Yakın olma hased kibre gurura
Düşün ne götüreceksin kubura
Ne yüz ile varacaksın huzura
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Beka gülşanına göçmek dilersen

Bulam dersen eğer ayn-ı îmânı
Çalış ki olasın şeyhinde fânî
Sana senden yakın olanı tanı
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Beka gülşanına göçmek dilersen

Aradan çık bırak bu adı sanı
Tutagör muîni elde kemanı
Hakîkat şehrine dik bir nişanı
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Beka gülşanına göçmek dilersen

Tenezzülden halâs olmaklık iste
Terakkiden fena bulmaklık iste
Hak ile âşinâ olmaklık iste
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Beka gülşanına göçmek dilersen

Bırak bu mâsivâ ile hevâyı
Pîr-i Sâmî gibi bul reh-nümâyı
Delîl eyle O zât-ı evliyayı
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Beka gülşanına göçmek dilersen

Eğer Salih varam dersen huzura
Umurun cümle teslîm eyle pîre
Tenini nâra ver ruhunu nura (1)
Bu berzah âlemin geçmek dilersen
Beka gülşanına göçmek dilersen
Deli = Cezbeye tutulmuş derviş.

Berzah âlemi = Dünya.

Celi = Mahviyeti, açığa çıkma, soyunma, aşikâr.

Döşür = devşir, topla

Beka gülşânı = Cennet bahçesi.

Kalb-i selim = Samimi kalb.

Sürür = Sevinç.

Kubur = Kabir, mezarlar.

Nâr = Ateş.

Derûn = İç, gönül, sır.

Gevher = Mücevher.

Memat = Ölüm.

Tevhid-i Zat Allah'ı şirk ve noksandan ari olarak zikretme.

Ayn-ı îmân = Hakiki imân.

Muîn = Yardımcı.

Tenezzül = Aşağıya inme, rütbeden düşme.

Reh-nüma = Yol gösteren Mürşid.

Delil = Vekil.

Umur = İşler, vazifeler.

(1) = Varlığını yak ve ruhen nûr'a karış.