110

Niçin nerm olmadın ey dil ki kalbin katıdır taştan
Özün fehm et feragat eyle gel bu ceng ü savaştan
Otur meydân-ı vahdette geçip bu cân ile baştan
Halîlullah gibi pervane ol dönme bu âteşten
Haber almak dilersen hâl-i aşkı sor belâ-keşten

Hebaya verme gel ömrün ara bul kâmil inşânı
Halâs olup tenezzülden geçegör işbu meydânı
Beka semtine azm eyle terakkîden olup fânî
Halîlullah gibi pervane ol dönme bu âteşten
Haber almak dilersen hâl-i aşkı sor belâ-keşten

Otur meyhâne-i gamda yürek kanın şarâb olsun
Dü çeşmin çeşme-i hûnâbı kıl bağrın kebâb olsun
Gıdayı ruha ver kût-ı kulübün feth-i bâb olsun (1)
Halîlullah gibi pervane ol dönme bu âteşten
Haber almak dilersen hâl-i aşkı sor belâ-keşten

Ayırma sem'ini Hak'tan gözün mir'ât-ı Ahmed kıl
Eriş kalb-i selîm içre refikin peyk-i hazret kıl
Kelâmın hüccetü bürhân şühûdun ayn-ı vahdet kıl
Halîlullah gibi pervane ol dönme bu âteşten
Haber almak dilersen hâl-i aşkı sor belâ-keşten

Girip vahdet sarayında kubâb-ı Hak'da mestur ol (2)
Kelâmın sem'in olsun Hak dahi Hak ile manzûr ol (3)
Pîr-i Sâmî'ye kul ol Salihâ izzetle mesrur ol
Halîlullah gibi pervane ol dönme bu âteşten
Haber almak dilersen hâl-i aşkı sor belâ-keşten
Nerm = Yumuşak.

Dil = Gönül.

Fehm = İdrâk.

Feragat eylemek = Vazgeçmek.

Belâ-keş = Bela çeken.

Heba = Harcama, boş.

Halâs olmak = Kurtulmak.

Beka = Sonsuz, ebedi.

Dü çeşm = Ikigöz.

Çeşme-i hünâb = Kanlı su akan çeşme.

(1) = Gıdayı ruha ver, kalbin gıdası kapıyı açsın.

Kût-i kulûb = Kalplerin gıdası

Sem = Kulak.

Refik = Arkadaş.

(2) = Girip vahdet sarayında Hak kubbesinde gizlen.

(3) = Sözünü kulağın işitsin, toprakla toprakol.

lzze = Azamet ve yücelik.

Mesrur = Sevinç.