113

Nefs elinden kıl benim azadımı Allah için
Defter-i uşşâka kayd et adımı Allah için

Put-perest olmuş bu dil imlâya gelmez çâre ne
Pîr-i Sâmî al bu dîvden dadımı Allah için

Öyle bir Şeddâd-i zâlim pençesine düşmüşem
Eyle mesrur bu dil-i nâ-şâdımı Allah için

Nâr ile âb ile hâkden bendimi eyle halâs
Pûte-i aşkında yandır bâdımı Allah için

Mâsivânın illetinden pâk edip bu gönlümü
Kıl tarik-ı Nakşibend'in hadimi Allah için

Kur otağı bu gönül şehrinde yak bir şeb-çerâğ
Bana bildir mebde-i mîâdımı Allah için

Sâye-i Sâmî'de şahım ıyd-1 ekber edelim
Bahş edersen Yûsuf-ı şehzademi Allah için

Bu vücûdum şehri yandı büsbütün oldu harâb
Hâlime rahm eyle gör feryadımı Allah için

Tevbe kıldım sıdk ile sen şaha bîat eyledim
Olmuşum her bir kusurun nadimi Allah için

İşbu benlik berzahında kalmışım hayvân-sıfat
Sırta irgür bu gönül Bağdadimi Allah için

Cismimi nakşına verdim resmimi Nakkâş'ına (1)
Pîre verdim "hâ"yı "lâm"ı "sâd"ımı Allah için
 
Âzâd = Kurtulmuş, senbest olan.

Defter-i uşşak = Aşıklar defteri.

Dîv = Dev,cin.

Dâd = Adalet, doğruluk.

Şeddâd = Yemen'de Ad kavminin hükümdarı. Cenneti taklid ederek İrem Bapı'nı yaptırmış, fakat buradaki köşke giremeden Allah'ın gazabına uğrayarak ölmüştür.

Mesrur eylemek = Şenlendirmek.

Dil-i nâ-şâd = Şad olmayan gönül.

Nâr ile âb ile hâk = Ateş ile su ile toprak.

Pute-i aşk = Aşk potası.

Bâd = Hava, rüzgâr.

Mâsiva = Allah'dan gayrı harşey.

Hadim = Hizmet eden

Mebde-i mîâdımı = Manevi durum ve halimi.

lyd-i ekber = Büyük bayram.

Rahm eylemek = Acımak, merhamet etmek.

Nadim = Pişman olma hali.

Sırfa irgürmek = Baştan aşağı gönül şehrini temizlemek.

(1) = Bu mısrada teslimiyetini anlatıyor.