115

Gel ey cân bülbülü gaflette kalma
Muhabbet güllerin görmek dilersen
Beka mülküne azm et fânî olma
Muhabbet güllerin görmek dilersen
Hakîkat meyvesin dermek dilersen

Alır hep sahibi senden bu mâlı
Yeter oldun bu dünyânın hamalı
Heman sa'y eyleyip artır kemâli
Muhabbet güllerin görmek dilersen
Hakîkat meyvesin dermek dilersen

Nef vermez sana evlâd lyâlin
Senindir hep kazandığın vebalin
Boyansın reng-i dildâre cemâlin
Muhabbet güllerin görmek dilersen
Hakîkat meyvesin dermek dilersen

Cemâli var Celâl kahrında ara
Hayâtı var semûm bahrinde ara
Dilârâyı gönül şehrinde ara
Muhabbet güllerin görmek dilersen
Hakîkat meyvesin dermek dilersen

Firâk-ı yâr ile âh u enîn ol (1)
Ayaklar altına zîr ü zemîn ol
Sözünde sâdıku'l-va'du'l-emîn ol
Muhabbet güllerin görmek dilersen
Hakîkat meyvesin dermek dilersen

Varıp dergâh-ı Sâmî'de karâr et
Ne söylerse sözüne i'tibâr et
Bu yolda vücûdunu ihtiyar et
Muhabbet güllerin görmek dilersen
Hakîkat meyvesin dermek dilersen

Sakın Salih uyuma ayık ol sen
Çalış her bir ulûma faik ol sen (2)
Hak'ın sevdiklerine âşık ol sen
Muhabbet güllerin görmek dilersen
Hakîkat meyvesin dermek dilersen
Beka mülkü: Cennet

Sa'y = Çalışmak.

Nefi = Fayda.

Reng-i dîdâr = Sevgilinin rengi.

Semûm bahri = zehir denizi, gam ihsanı.

Dilârâ = Sevgili.

(1) = Yârin ayrılığından ağlayıp inle.

Zîrü zemin = Çiğnenen toprak.

Sâdıku'l-vadu'l-emîn = Sözüne güvenilir.

(2) = Çalış her ilimde üstünlük kazan.