128

Mâlikimin mülküne mihmân oluram kime ne
Sâni'in sun'un görüp hayran oluram kime ne

Gâh oturup derd evinde beklerem Eyyûb gibi
Dost yolunda cân verip kurbân oluram kime ne

Gâh olur perrende-vârî seyr ederem âlemi
Gâh durup bir kuşede pinhân oluram kime ne

Gâh firâk-ı hasret-i yâr ile mahzun oluram
Gâh açılıp gül gibi handan oluram kime ne

Gâh oluram çok muhannet bir megesten korkaram
Gâh olur ki bir kağan arslan oluram kime ne

Gâh olur eğnime şaldan giyerem atlas harîr
Gâh olur ki soyunup uryân oluram kime ne

Gâh Nesîmî-veş bu cismim cildini üzdürürem
Her belâ çevgânına kalkan oluram kime ne

Ûmmîyem ben zerre denli ilme yoktur takatim
Gâh olur ilm ile bî-pâyân oluram kime ne

Gâh giderem halk içinde lâübâli söylerem
Gâh huzr-ı pîre varıp fân'oluram kime ne

Gâh girip bâzâr-ı aşk içre oluram muhtesib
Hakkı bâtıldan seçip irfan oluram kime ne

Gâh olur ehl-i cehennem yakaram bu âlemi
Gâh behişte hûrî vü gılman oluram kime ne

Gâh girip zindan içinde beklerem Yûsuf gibi
Mısr-ı dilde gâhî de sultân oluram kime ne

Gâh gönül bahri coşup ağzım döker dürdaneler
Gâh olur bildiklerim nisyân oluram kime ne

Pîr-i Sâmî şeyhimizdir ben bir ednâ Sâlih'em
Sayesinde vâsıl-ı cânân oluram kime ne
Perrende-vârî = Uçar, gibi, uçarak.

Pinhan = Gizli, saklı.

Firak-ı hasret = Ayrılık hasreti.

Meges = Sinek, böcek.

Kağan aslan = Kükreyen aslan.

Eğin = Omuz, sırt

Atlas harir = Saf ipek örtü.

Nesimi veş = Nesimi gibi (derisi yüzülmüş).

Çevgân = Sopa, değnek.

Ümmi = Okuma yazma bilmeyen

Bî-payan = Sınırsız sonsuz

Fani = Yok, yokluk.

Muhtesip = Belediye memuru, zabıta, polis.

Behişt = Cennet

Mısr-ı dil = Gönül şehri.

Dürdane = İnci danesi, büyük inci.

Nisyan = Unutma.

Edna = Aşağı.