138

Gece gündüz kılaram zarı leylî
Meni kıl mahrem-i esrarı leylî

Menem Mecnûn senin hüsnüne hayran
Dilemem senden özge yârı leylî

Ne noksan erişir hüsnüne bilmem
Cemâlin eylesen izhârı leylî

Ulü'l-ebsâr olup hüsnün görenler
Dilemez başka bir dildârı leylî

Cemâlin şem'ine müştak olanlar (1)
N'eder cennetteki ebrârı leylî

Nice Mansûfa söylettin "enel-Hakk"
Kuruben karşısına darı leylî

Tecelli eyleyip zülfün telinden
Sonunda eyledin berdârı leylî

Pîr-i Sâmî gibi sultânı buldum
Gerekmez başka bir dildârı leylî

Bu Salih mest olup mestâne söyler
Edeli aşk ile bâzârı leylî
Zarı leyli = Leyla için ağla-yan, rabıtasını Leyla yeri ne koyan

Mahrem-i esrar = Sırları bilen

İzhar = Açıklamak, göstermek

Ulül-ebsar = Basiret sahipleri

Dildâr = Sevgili

(1) = Güzelliğinin ışığını özleyenler.

Ebrâr = Hayırlılar, iyiler

Enel-Hakk = Ben Hakk'ım (Vahdet-i vücud)

Dâr = Dar ağacı

Berdâr = Dar ağacında asılan

Mest = Sarhoş, aşk sarhoşu