150

Bu şeb bana arz-ı cemâl eyledi dilber                1

Sevdâsı o yârin meni mest eyledi gitti

Hem dişleri dür ruhleri gül çeşmi mücevher        2

Sevdâsı o yârin meni mest eyledi gitti

Şol gamzeleri cânıma kasd eyledi gitti

 

Bir rûy-u münevver gül-ü nevreste-i tâze             3

Çekmiş gidiyor hâllerini doğru Hicâz'e

Cân mı dayanır eylediği cilveye nâze

Sevdâsı o yârin meni mest eyledi gitti

Şol gamzeleri cânıma kasd eyledi gitti

 

Rahm eylemedi hâlime şûh-u cihânım                4

Kanım kurudu çıkmağa az kaldı cânım

Sanma ki kalır ana da bu ah u figânım

Sevdâsı o yârin meni mest eyledi gitti

Şol gamzeleri cânıma kasd eyledi gitti

 

Bed-çehre rakib ile eder zevk u muhabbet         5

Âşıklarına kılmadadır cevr ile mihnet                  6

Ağyara eder arz-ı cemâl bizlere nisbet               7

Sevdâsı o yârin meni mest eyledi gitti

Şol gamzeleri cânıma kasd eyledi gitti

 

Ben Hazret-i Sâmî gibi mirâtımı buldum             8

Mir'ât-ı musaffâyı görüp zâtımı buldum              9

Hem sûre-i İhlâs ile isbâtımı buldum

Sevdâsı o yârin meni mest eyledi gitti

Şol gamzeleri cânıma kasd eyledi gitti

 

Sanma ki kaçar âşık olan cevr ü cefadan           10

El çekti cihân dilberi hep ahdi vefadan              11

Bir nîm-i nigâh Salih'i ayırdı safâdan                  12

Sevdâsı o yârin meni mest eyledi gitti

Şol gamzeleri cânıma kasd eyledi gitti

1- Şeb: Gece.

2- Hem dişleri inci, yanakları

gül, gözü mücevher.

3- Bir nurlu yüz, yeni yetişen

gonca gül.

4- Şûh-u cihân: Dünyada en

hoşa giden.

5- Bed çehre: Asık surat, kötü

yüzlü.

6- Cevr ile mihnet: Azarlama

ve eziyet.

7- Ağyar: Yabancılar.

8- Mir’ât: Ayna.

9- Musaffâ: Saflaştırılmış.

10- Cevr ü cefâ: Azarlama ve

işkence.

11- Ahdi vefâ: Sözünde durmak.

12- Nîm-i nigâh: Yan bakış, göz

ucuyla bakış.