152

Bilmem neden terk eylemiş
Cânân ilini ilini
Gülün görmüş lâl eylemiş
Şîrîn dilini dilini

Doyulmaz şîrîn sözüne
Bakılmaz mahmur gözüne
Perde çekmiş gül yüzüne
Zülfün telini telini

Muhabbet bağına girdim
Hakîkat bülbülü oldum
Al yanak üstünde derdim
Gonca gülünü gülünü

Rakîblerin sözün tutma
Sakın ahdini unutma
Şahım kapından redd etme
Kem-ter kulunu kulunu

Salih kapında bir kuldur
Gedâ şahından mes'uldür
Şahım Sâmî bana bildir
Vuslat yolunu yolunu
Lal = Dilsiz.

Kemter = Fakir, aşağı, acil

Gedâ = Dilenci, fakir.

Vuslat = Ulaşma, kavuşma..