HAYALÎ RABITA VE HAFÎ ZİKİR

İntisap, ders ve Virdler

1- Tevbe guslü: El tutup ders tarifini alınca, ilk gece (bir mazeret var da gusletmeye imkân olmazsa üç gün içinde) başka bir sebebe bağlı olmadan, sırf bu niyet için olmak kaydıyla Niyet ettim tevbe guslüne diye niyet ederek ve sanki bütün vücudumuz bir günah çamuruna bulanmış, çamur şeklinde bir günah kirine bulaşmış da bu gusül üzerine çamur ve masiyet kiri akıp, kaybolarak vücudumuzdan ayrılıyor diye düşünüp böyle itikat ederek âdabına uygun şekilde bir gusül yapılacak.

2- Tevbe namazı: Niyet ettim tevbe namazına diye niyet edilerek, sabah veya akşam namazlarının sünneti gibi, hangi sureleri düzgün ve kolay okuyorsak o sûreleri okuyarak iki rekat tevbe namazı kılınacak.

3- Fatiha hibesi: Tevbe namazından hemen sonra, abdestli olarak kıbleye karşı oturarak gözler yumulup 25 defa kalben ve sonlarını biraz uzatarak estağfirullaah denilecek, ilkinde eûzü besmele, sonrakilerde yalnız besmele çekmek suretiyle peşpeşe 5 defa Fatiha okuduktan sonra Yarabbi bu okuduğum Fatihaları kabul buyur. Efendim nasıl hibe etti ise öylece hibe ettim vâsıl eyle, âmin denilecek.

4- Rabıta: Yine abdestli olduğumuz halde ve hibenin hemen arkasından şu şekilde 5 dakika rabıta yapacağız:

Efendim, iki kaşımın hizasında bir altın koltuk üzerinde oturmuş sohbet ediyor. Ayın onüç, ondördü gibi ışıklı olan yüzünden hâsıl olan bir nûr beni çadır gibi ihata etmiş (her yanımı kaplayıp kuşatmış) her nefes alışta o nûr kalbime doluyor, nefesimi dışarı verdikçe de içimden siyah bir zulmet dışarı çıkıp benden ayrılıyor. Nefsimi de siyah ve uyuz bir it şeklinde (düşünerek) şeyhimin ayakları dibine atmışım, başımdan aşağıya şeriat kamçısı ile vurarak O nefsimi terbiye ediyor. Sağ elimde bir altın tabak içinde tuttuğum kalbime, şeyhimin iki kaşı arasından baş parmağım kalınlığında bir çeşme gibi feyiz akıp kalbimi temiz, tahir ve safi ediyor, ben de şeyh efendimin mübarek yüzünü, cemâlini seyrediyorum.

Bundan sonra birşey yapılmadan yatılır, bu ilk gün ders yapılmaz. İşte böylece ilk intisapta yukarda dört maddede belirtilen işler bir defaya mahsus olarak yapılır.


Her gün yapılacak dersin tarifi:

Tevbe namazı kılınan geceden sonra, her 24 saatte bir defa olmak kaydiyle, gece yarısından geceyarısına kadar olan 24 saat içinde, hangi zaman parçasında durumumuz müsait ise, gönülümüz ve arzumuz bu 24 saatin hangi anında şevkli ve istekli ise o zaman, mümkünse, sessiz ve tenha bir yere çekilmek kaydıyla ve namaz abdestimiz mevcutken, kıbleye karşı oturulur. Gözlerin yumulmasından sonra, eûzü besmele çekilerek ve sonlarını biraz uzatarak 25 defa Estağfirullaah denilir. Evvelkisinde eûzü besmele sonrakilerde besmele ile yukardaki şekilde peşpeşe 5 Fatiha okuyarak aynı şekilde hiybe edilir. Ayrı ayrı hiybeyi öğreninceye kadar böyle peşpeşe okunan Fatihayı şerifler, ayrı ayrı hiybesi aşağıdaki şekilde öğrenilince de efdal olan bu şekil ile okunarak hiybe edilir. Bundan sonra yukarıda tarif edildiği şekilde üç dakikadan az, beş dakikan fazla olmamak kaydıyla rabıta yapılır. Namazda oturulan hâlde, bağdaş veya aksi teverrük şeklinin hangisi kolayına geliyorsa, bu oturuş biçimlerinden hangisinde huzurlu oluyorsa o hâli ile oturmaya devam ederek başımız da ya sağa yahud da sola eğik olarak, sol el sol diz üzerinde, sağ el de sol memenin dört parmak aşağısında, işaret parmağı ile orta parmak arasındaki tesbihimizi diğer parmakların müdahalesi olmadan ve 2-3 veya daha fazla tesbih tanesini alacak vaziyette, kalben, asla ses çıkarmadan, dil damağa yapışmış vaziyette, gönül zikri olarak Allah, Allah diye çekilir.

Tesbih başlarında İlâhi ente maksûdi ve rızâke matlûbî denilir. Bu ibare ezber edilinceye kadar Yarabbi maksadım sensin, rızanı dilerim de denilebilir. Sol elin parmaklarını kapatıp açmak suretiyle tesbih sayısı belirlenerek asla ve kat’a fazla tesbih çekilmez. Emredilen miktardan bir adet bile fazla bu ders sırasında çekilemez, yasaktır.

İlk ders alanlar kalben yapılan Allah zikrinde bin ile beşbin adet arasında serbest bırakılmıştır. Başlangıçta bin tesbih emri alan, kimseye sormaya lüzum görmeden tesbihini iki, üç, dört veya beş bine çıkarabilir. Ancak, bir defa tesbihini kendiliğinden artıran bir mürid, bir daha bu yükseldiği miktarın altında ders çekemez. Beşbin tesbihin üstüne de emirsiz bir adet bile olsa çıkamaz. Beşbinin üstüne ancak ve ancak emirle çıkılır. Dersine başladıktan sonra, herhangi bir hacet, bir sebep olunca, ders orada bırakılıp iş, hizmet görüldükten sonra, tabiidir ki abdestli olmak şartıyla, kalınan yerden başlanarak ders ikmal edilir.

Dersin kazası olmaz. Bir mazeret hududunda dersini yapamayan, gönülden üzüntü duyarak “eyvaaah ben dersimi yapamadım” diye pişmanlık ve nedamet duymalıdır. Böyle, bir özürle yapılmayan ve üzüntü nedamet hâsıl aden dersin yapılmış gibi sayılacağı, sebepsiz-özürsüz dersini yapmayan tenbeller için de:

Kızan küser, payını keser buyurulmuştur.

Fatihaların hiybesi şu şekilde yapılacaktır:

Birinci Fatihayı eûzü besmele ile başlayarak okuduktan sonra Resûlullah Efendimizin Ravzai Mutahharasına, Şâh-ı Nakşibend ve Abdülkâdir-i Geylâni Efendilerimizin ervahı şeriflerine hiybe ettim denilecek.

İkinci Fatihayı besmele ile okuyup, Seyyid Emir Külal, Hâce Abdülhâlık-il Gucdüvâni ve İmam-ı Rabbani Efendilerimizin ervahı şeriflerine hiybe ettim denilecek.

Üçüncü Fatihayı besmele ile okuyup Mevlânâ Hâlid, Seyyid Abdullah ve Seyyid Tâhâ Efendilerimizin ervahı şeriflerine hiybe ettim denilecek.

Dördüncü Fatihayı besmele ile okuyup Seyyid Sıbgatullah-i Arvasi, Şâh-ı A’zam Abdurrahman-ı Tâğî ve Şeyh Muhammed Sami Efendilerimizin ervahı şeriflerine hiybe ettim denilecek.

Beşinci Fatihayı da besmele ile okuyup Şeyh Muhammed Beşir, Dede Paşa ve Abdurrahim Reyhan Efendilerimizin ervahı şeriflerine hiybe ettim denilecek.

Efdaliyeti dolayısiyle Fatiha hiybesinin böyle tek tek sayarak yapılması tavsiye edilmiş, ilk ders alanların bölümünde kaydedilen şekilde, Fatihaları peşpeşe okuyup “Efendim nasıl hiybe ediyorsa, ben de öyle hiybe ettim” demenin de, tercih edilmemekle birlikte, mazur görülebileceği ifade edilmiştir.

Kılınması emredilen namazlar:

1- Evvabin namazı: Akşam namazının sünnetinden sonra, iki rekatta bir selam vermek suretiyle, dört rekat evvabin namazı kılanacaktır. Niyet ettim evvabin namazını kılmaya diyerek akşam namazının sünneti şeklinde ikişerden dört rekat namaz kılınacaktır.

2- Teheccüd namazı: Yatsı namazından sonra, imsak vaktine kadar olan zaman içinde, iki rekatta bir selam vermek suretiyle dört rekat teheccüd namazı kılınacaktır. Niyet ettim teheccüd namazı kılmaya şeklinde niyet ederek ilk iki rekatta Fatiha’dan sonra besmele çekmeden ve peşpeşe beşer defa İhlas Suresi (Kulhüvallahu) okunacak, ikinci iki rekatlık namazda da yine aynı şekilde niyet ederek Fatiha’dan sonra birinci rekatta yedi, ikinci rekatta da beş Kulhüvallahu okunacaktır.


Vird olarak yapılacaklar:

1- Farz namazlarından sonra peşpeşe beş defa estağfirullah denilecektir.

2- Vakit namazlarının duasından sonra vird olarak okunacak Kur’ân-ı Kerim de şöylece emredilmiştir:

Sabah namazının duasında sonra Yasini Şerif’in tamamı veya son sahifesi:

 Bismillahirrahmanirrahim,

“Evelem yerev ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîynâ en’âmen fehüm lehâ mâlikûn. Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’kulûn. Ve lehüm fiyhâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurûn. Vettahazû min dûnillahi âliheten le’allehüm yünsarûn. Lâ yestatî’ûne nasrehum vehüm lehüm cündün muhdarûn. Felâyahzunke kavlühüm innâ na’lemu mâ yusirrûne ve mâ yuğlinün. Evelem yerel insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasiymüm mübîn. Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkahu kale men yuhyil izâme ve hiye ramiym. Kul yuhyiyhellezî enşeehâ evvele merreh ve hüve bi külli halkin aliym. Elleziy ceale leküm mineşşeceril ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn. Eveleyselleziy halakas semâvâti vel arda bikâdirin alâ en yahluka mislehüm belâ ve hüvel hallâkul aliym. İnnemâ emruhu izâ erâde şey’en en yekûle lehü kün feyekûn. Fesübhânellezi biyedihî melekûtü külli şeyin ve ileyhi turceûn.”

b) Öğle namazından sonra âmenerresulü:

Bismillahirrahmanirrahim,

“Âmenerresulü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi lâ nüferriku beyne ehadin min rusulih ve gâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masiyr. Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tüâhiznâ in nesiynâ ev ahta’nâ rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alelleziyne min kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ takate lenâ bih va’fü annâ vağfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirin.”

c) İkindi namazından sonra Nebe’ sûresi veya bu sûrenin 31-40. âyetleri: 

Bismillahirrahmanirrahim,

“İnne lil muttakîne mefâzen hadâika ve ağnâben ve kevâibe etrâben ve ke’sen dihâkâ. Lâ yesmeûne fiyhâ lağven velâ kizzâbâ. Cezâen min rabbike atâen hisâbâ. Rabbis semâvati vel ardı ve mâ beynehümerrahmani lâ yemlikûne minhu hitâbâ. Yevme yekûmurrûhu vel melâiketü saffen lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kale sevâbâ. Zâlikel yevmülhakku femen şâettehaze ilâ rabbihi meâbâ. İnnâ enzernâküm azâben garibâ. Yevme yenzurul mer’ü mâ kaddemet yedâhu ve yükûlül kâfiru yâleyteni küntü türâbâ.”

d) Akşam namazından sonra aşır okumaya emir yoktur.

e) Yatsı namazından sonra, Mülk Sûresi (Tebâreke) veya bu sûrenin 26-30. âyetleri:

Bismillahirrahmanirrahim,

“Gul innemel ilmü indallâhi ve innemâ ene neziyrun mübiyn. Felemmâ reevhu zülfeten sîy’et vücûhüllezîyne keferû ve kıyle hâzelleziy küntüm bihî teddeûn. Gul eraeytüm in ehlekeniyallahu ve men ma’iye ev rahimenâ femen yücîrul kâfirine min azâbin eliym. Gul hüverrahmânü âmenna bihî ve aleyhi tevekkelnâ feseta’lemûne men hüve fiy dalâlin mübiyn. Gul eraeytüm in esbaha mâüküm ğavrenfemenye’tîküm bi mâin ma’iyn.”

3- Sadakallâhülazîm’den sonra yahut da başka cemaatle namaz kılınmışsa, o cemaatle yapılan duadan sonra aşağıdaki virdle namaz tamamlanır:

“Fâlemennehû lâ ilahe illallah, lâ ilahe illallah, lâ ilahe illallah, lâ ilahe illallah, lâ ilahe illallah, lâ ilahe illallah, lâ ilahe illallah, lâ ilahe illallah, lâ ilahe illallah, lâ ilahe illallah, (onbirincide) hakkın lâ ilahe illallah Muhammedür Resûlullah. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesirâ. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîran kesirâ. Salli ve sellim alâ eşrefi nuru cemîil enbiyâi vel mürselîn ve aleyhim küllin ecmain, âmin..” denildikten sonra aşağıdaki salâten tuncina dua olarak okunur ve el açarak dua makamında dinlenir ve âmin denilir.

“Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncinâ bihâ min cemîil ahvâli vel âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîel hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemîis seyyiât. Ve terfe’unâ bihâ indeke âledderecât. Ve tubelliğuna bihâ aksel gâyât, min cemîil hayrâti fil hayati ve bâ’del memat, birahmetike yâ erhamerrâhimîn, bi hürmeti Habîbike yâ erhamerrâhimîn, bi hürmeti min cemîil enbiyayı vel evliyayı pîri pîrân, pîri a’zam yâ erhamerrahîmîn, âmin, âmin, amin, velhamdülillâhi rabbil âlemîn...”


Bunların dışında, genel olarak tavsiye edilen, rabıta ve kalben Allah Allah diye sessiz ve sayısız zikir yapmaktır. Özel olarak fazladan bir amel yapmak isteyen mutlaka merciinden izin almalıdır. Kendi başına emirsiz vird yapılması yasaklanmıştır. Böyle özel vird yapanın bu virdlerini gizli yapması istenmiş, aşure orucu, şevval ayındaki altı orucu tutma gibi nafile oruçları tutanları, başkaca nafile namaz kılanların bu amellerini ilan etmeden gizlice yapmaları tavsiye edilmiştir.