KÜÇÜK SİLSİLE-İ ŞERİF

Nebî, Sıddîku Selman, Kasım estü Ca’feri Tayfur

Ki ba’dez bul Hasan şud bû Aliyyü Yûsuf est gencur

Zi Abdulhâlik âmed Ârifü Mahmud râ behre

Ki zîşan şud diyarı Mâverâünnehri kûhi Tur

Ali, Bâbâ, Külâlü Nakşibend estü Alâeddin

Pes ez Yakûbu Çerhî, Hâcei Ahrârı şud meşhur

Muhammed Zâhidu Derviş Muhammed, Hâcegî, Baki

Müceddid, Urvetül Vüskâ vü Seyfeddînü Seyyid Nur

Habibullahi Mazhar, şahı Abdullahı mevlâna

Ki zîşan reşki subhi iyd şud mârâ şebi deycur

Ziyâüddin vahîdüd dehri mevlânâi mâ Hâlid

Çu âmed kâniten lillâhi yâ zel feyzi yâ zennur

Pes îşan Seyyidi Tâhâ vü Seyyid Sıbgatullâhi

Şahı mâ Abdurrahman ez-ü şud dü cihan mamur

Muhammed Sâmiyi gavvâsi bahri aşkı râ her dem

Reşâdetkânı bol himmet şude ez her cihet mamur

Mefhari mürşidân Gavsü’l-Azâm Beşiriyyü’l-Erzincanî

Bekâ ender bekâ bulmuş gelmemiş misli bir dahî

Dede Paşa’dır mahlâsı, cemi-i evliyâ hâssı

İrşâd etmiştir çok nâsı, O idi zamanın Gavs’ı

Zamanın kutb-i cihânı, cümle dertliler dermânı

Sertabîb-i aşıkânı Abdurrahim Erzincanî